Kto powinien nas chronić przed samym sobą ? Artykuł z okazji pierwszej rocznicy smoleńskiej.

Trudno nie dostrzec absurdu w odbio­rze kata­strofy smo­leń­skiej przez media, poli­ty­ków i tzw. zwy­kłych oby­wa­teli. Nawet sen­sowni ludzie, któ­rych znam oso­bi­ście, twier­dzą, że chyba coś musi być na rze­czy, skoro tak długo nie można dociec wszyst­kich przy­czyn kata­strofy. Czy­taj dalej Kto powi­nien nas chro­nić przed samym sobą ? Arty­kuł z oka­zji pierw­szej rocz­nicy smoleńskiej.

Kto naprawdę rządzi Polską ? Ukryta moc władzy symbolicznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że spra­wu­jąca aktu­al­nie wła­dzę w Pol­sce for­ma­cja libe­ralna zacho­wuje się w taki spo­sób jakby jej nie było. W tej sytu­acji znacz­nie bar­dziej odczu­walna jest obec­ność opo­zy­cji, która zwłasz­cza od okresu kata­strofy smo­leń­skiej, spra­wuje coś w rodzaju rządu dusz nad Pola­kami. Czy­taj dalej Kto naprawdę rzą­dzi Pol­ską ? Ukryta moc wła­dzy symbolicznej

Katharsis i polityka – o wzajemnych zależnościach spraw doczesnych i ostatecznych w Polsce

Inter­pre­ta­cję ostat­nich wyda­rzeń poli­tycz­nych kraju doko­nu­ją­cych się na bazie kata­strofy smo­leń­skiej i jej remi­ni­scen­cji w postaci zamie­szek wokół krzyża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu można doko­ny­wać przez pry­zmat wza­jem­nych zależ­no­ści sfery sacrum i pro­fa­num, bie­żą­cej poli­tyki i spraw osta­tecz­nych.  Czy­taj dalej Kathar­sis i poli­tyka – o wza­jem­nych zależ­no­ściach spraw docze­snych i osta­tecz­nych w Polsce

O polskim cierpiętnictwie narodowym raz jeszcze

Po upły­wie kliku mie­sięcy od tra­ge­dii smo­leń­skiej można spoj­rzeć na to wyda­rze­nie bar­dziej obiek­tyw­nie, na chłodno, z więk­szym dystan­sem, pozwa­la­jąc też sobie na odważ­niej­sze sfor­mu­ło­wa­nia, które nie ucho­dzi­łyby w okre­sie żałoby. Poniż­sze, stały się dla mnie oka­zją do wypo­wie­dze­nia kwe­stii bar­dziej ogól­nych doty­czą­cych pol­skiego cha­rak­teru naro­do­wego. Czy­taj dalej O pol­skim cier­pięt­nic­twie naro­do­wym raz jeszcze

Czy „dwie wieże” staną się symbolem zmierzchu rybackich tradycji Gdyni?

Gdy­nia powsta­wała jako port rybacki na obsza­rze daw­nej wiej­skiej osady, któ­rej lud­ność od śre­dnio­wie­cza trud­niła się uprawą morza. Stąd dwie prze­kute ryby są obecne w her­bie mia­sta. Czy­taj dalej Czy „dwie wieże” staną się sym­bo­lem zmierz­chu rybac­kich tra­dy­cji Gdyni?

Pomiędzy posługą polityka a kapłana - echa sprawy arcybiskupa Stanisława Wielgusa

Sprawa obec­nego kry­zysu w Kościele jest poważ­niej­sza niż się nam wydaje. To nie tylko kwe­stia oczysz­cze­nia Kościoła, zmu­sze­nia go do odważ­nego roz­li­cze­nia się z wła­sną prze­szło­ścią, by wię­cej „nie zamia­tał już wła­snych bru­dów pod dywan” – jak to obra­zowo mówią przed­sta­wi­ciele mediów. Czy­taj dalej Pomię­dzy posługą poli­tyka a kapłana - echa sprawy arcy­bi­skupa Sta­ni­sława Wielgusa

Globalizacja jako chaos – kryzys władzy i jego skutki

Temat glo­ba­li­za­cji stal się bar­dzo modny w ostat­nich latach. Trudno się zresztą temu dzi­wić. Współ­cze­sne trendy roz­wo­jowe wiodą do bły­ska­wicz­nego kur­cze­nia się świata i sta­wiają czło­wieka wobec pro­ble­mów, z któ­rymi nigdy wcze­śniej nie musiał się bory­kać. Czy­taj dalej Glo­ba­li­za­cja jako chaos – kry­zys wła­dzy i jego skutki

Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu regionalnej tożsamości

Okre­śle­nie istoty wpływu jaki wywiera szkol­nic­two wyż­sze w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia regio­nal­nej toż­sa­mo­ści wymaga pre­cy­zyj­nego upo­rząd­ko­wa­nia tematu. Należy upo­rać się z pew­nymi nie­po­ro­zu­mie­niami, które zwłasz­cza w ostat­nim cza­sie dość dobit­nie  dają o sobie znać. Czy­taj dalej Rola szkol­nic­twa wyż­szego w kształ­to­wa­niu regio­nal­nej tożsamości

Rola samorządu w koncepcji Feliksa Konecznego

Kon­cep­cja samo­rządu odgrywa nie­ba­ga­telną rolę w nauce o cywi­li­za­cji Feliksa Konecz­nego. Każdy poważ­niej­szy pro­blem roz­trzą­sany przez autora nie­za­leż­nie od tego czy doty­czy kwe­stii etycz­nych, prawno-ustrojowych, gospo­dar­czych czy histo­rio­zo­ficz­nych po bliż­szym roz­po­zna­niu oka­zuje się w jakiś spo­sób spo­krew­niony z sze­ro­ko­ro­zu­mianą ideą samo­rządu. Czy­taj dalej Rola samo­rządu w kon­cep­cji Feliksa Konecznego

Supremacja sił duchowych w cywilizacji łacińskiej

Docie­ka­nia doty­czące wza­jem­nych rela­cji pier­wiast­ków ducho­wych do pier­wiast­ków mate­rial­nych zaj­mują cen­tralne miej­sce  roz­wa­żań histo­rio­zo­ficz­nych Feliksa Konecz­nego. Dostrze­gamy je zarówno w wykładni pro­cesu dzie­jo­wego, roz­wa­ża­niach doty­czą­cych wol­no­ści, jak i w kon­cep­cjach roz­wią­zań ustro­jo­wych pro­pa­go­wa­nych przez autora. Czy­taj dalej Supre­ma­cja sił ducho­wych w cywi­li­za­cji łacińskiej