Czym jest Unia Europejska? - analiza propozycji Jadwigi Staniszkis

Główne tezy ostat­nich ksią­żek Jadwigi Sta­nisz­kis wpi­sują się w kate­go­rie kry­zysu struk­tur decy­zyj­nych Unii Euro­pej­skiej wywo­ła­nych zmierz­chem hie­rar­chicz­nych i domi­na­cją sie­cio­wych rela­cji spo­łecz­nych cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się dużą zło­żo­no­ścią. Czy­taj dalej Czym jest Unia Euro­pej­ska? - ana­liza pro­po­zy­cji Jadwigi Staniszkis

Ponowoczesny kryzys i postkonserwatywna rekonstrukcja

Celem poniż­szego arty­kułu jest pre­zen­ta­cja współ­cze­snych prze­obra­żeń cywi­li­za­cyj­nych, które można wią­zać z kul­turą pono­wo­cze­sną. Prze­obra­że­niom tym pod­lega śro­do­wi­sko, w któ­rym żyjemy, zwłasz­cza struk­tury państw naro­do­wych pod­da­wane są sil­nym oddzia­ły­wa­niom sił ponadna­ro­do­wych. Czy­taj dalej Pono­wo­cze­sny kry­zys i post­kon­ser­wa­tywna rekonstrukcja

Solidarność” w perspektywie historiozoficznej - refleksje z pobytu w ECS.

Odwie­dzi­łem ostat­nio Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku. Kie­ru­jąc się od Dworca Głów­nego w stronę Stoczni Gdań­skiej moją uwagę przy­cią­gnęła gigan­tyczna zardze­wiała bla­cha – to wła­śnie fasada gma­chu ECS. Czy­taj dalej Soli­dar­ność” w per­spek­ty­wie histo­rio­zo­ficz­nej - reflek­sje z pobytu w ECS.

Konserwatywne enklawy i demoliberalny walec

W dzi­siej­szych cza­sach kraje, które wybrały sobie ścieżkę roz­woju odmienną od domi­nu­ją­cego na Zacho­dzie modelu demo­kra­cji libe­ral­nej mają cięż­kie życie. Muszą się zma­gać z nie­przy­chyl­nym wer­dyk­tem mię­dzy­na­ro­do­wej opi­nii publicz­nej, która pięt­nuje te kraje niczym jakiś zło­czyń­ców. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tywne enklawy i demo­li­be­ralny walec

UE czy Imperium Europejskie ? - dylematy postkonserwatywne

Spore zamie­sza­nie wywo­łuje reflek­sja post­kon­ser­wa­tywna w tra­dy­cyj­nych śro­do­wi­skach kon­ser­wa­tyw­nych. Została ona sfor­mu­ło­wana poprzez prze­war­to­ścio­wa­nie kano­nów myśli kon­ser­wa­tyw­nej. Czy­taj dalej UE czy Impe­rium Euro­pej­skie ? - dyle­maty postkonserwatywne

KNP jako „anty-PiS”

Wyobraźmy sobie, że po przy­szło­rocz­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych powstaje sytu­acja, w któ­rej zwy­cięzca wybo­rów Prawo i Spra­wie­dli­wość szuka koali­cjanta do wspól­nych rzą­dów. W par­la­men­cie jest także repre­zen­ta­cja nowej par­tii Kon­gresu Nowej Pra­wicy Janu­sza Korwin-Mikkego. Czy­taj dalej KNP jako „anty-PiS”

Ideowy szaleniec naprzeciw bezideowego społeczeństwa - o sprawie Andersa Breivika i kryzysie cywilizacji zachodniej

Toczący się w Oslo pro­ces w spra­wie zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych doko­na­nych w lipcu 2011 roku przez Andersa Bre­ivika na nowo sta­wia przed nami pyta­nie doty­czące kry­te­riów oceny tego nie­by­wa­łego wyda­rze­nia. Z odpo­wie­dzią na to pyta­nie powinny się zmie­rzyć zwłasz­cza śro­do­wi­ska opi­nio­twór­cze o cha­rak­te­rze kon­ser­wa­tyw­nym, jako że sprawca naj­bar­dziej krwa­wego zama­chu ter­ro­ry­stycz­nego w dzie­jach utoż­sa­mia się z pra­wicą i wiele wska­zuje na to, że ma pod­stawy by tak sądzić. Czy­taj dalej Ide­owy sza­le­niec naprze­ciw bez­i­de­owego spo­łe­czeń­stwa - o spra­wie Andersa Bre­ivika i kry­zy­sie cywi­li­za­cji zachodniej