Konserwatyzm wobec nurtu ponowoczesności – wzajemne relacje i zależności

Kon­ser­wa­tyzm a post­mo­der­nizm – zesta­wie­nie to jest chyba inte­lek­tu­al­nym wyzwa­niem. Na pierw­szy rzut oka oba nurty świa­to­po­glą­dowe dzieli prze­paść nie do prze­by­cia. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tyzm wobec nurtu pono­wo­cze­sno­ści – wza­jemne rela­cje i zależności

Suwerenność decyzyjna czy polityczne fobie? Ocena stanowiska prezydenta Dudy w sporze o Trybunał Konstytucyjny

Arty­ku­łem tym chcia­łem zabrać głos w spra­wie pochleb­nych opi­nii na temat sta­no­wi­ska pre­zy­denta Andrzeja Dudy w spo­rze wokół Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego wyra­żo­nych w arty­kule dra Pawła Bały i prof. Adama Wie­lom­skiego pt. „Kto jest obrońcą kon­sty­tu­cji?” , który uka­zał się w „Rzecz­po­spo­li­tej” 9 grud­nia 2015 r. Dodajmy, że sta­no­wi­sko zawarte w arty­kule zostało pozy­tyw­nie zaopi­nio­wane przez prof. Jacka Bar­ty­zela. Czy­taj dalej Suwe­ren­ność decy­zyjna czy poli­tyczne fobie? Ocena sta­no­wi­ska pre­zy­denta Dudy w spo­rze o Try­bu­nał Konstytucyjny

Więcej polityki, mniej obywatelskości !

Jedną z naj­czę­ściej powta­rza­nych opi­nii na temat pol­skiego życia publicz­nego można by stre­ścić w nośnej for­mule: wię­cej oby­wa­tel­sko­ści, mniej poli­tyki ! Co cie­kawe do hasła tego odwo­łują się zarówno przed­sta­wi­ciele pisow­skiej opo­zy­cji, jak i koali­cji rzą­do­wej PO-PSL. Czy­taj dalej Wię­cej poli­tyki, mniej obywatelskości !

Konserwatyzm – doktryna ludzi przegranych

Ludzie pra­wicy z reguły są ide­ali­stami, któ­rzy wyobra­żają sobie mityczny porzą­dek, do któ­rego dążą na wzór raju utra­co­nego. W podobny spo­sób wyobra­żają sobie ide­alną for­ma­cję pra­wi­cową o cha­rak­te­rze kon­ser­wa­tyw­nym, z którą chcie­liby zwią­zać swój los. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tyzm – dok­tryna ludzi przegranych

Makiawelizm na nowo odczytany – recenzja z książki Romualda Piekarskiego i własne na jej temat refleksje

Książka Romu­alda Pie­kar­skiego „Kon­cep­cja cnót poli­tycz­nych Machia­vel­lego na tle ele­men­tów kla­sycz­nej etyki cnót” (Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, Gdańsk 2009) to dzieło wybitne. I piszę to pomimo faktu, iż oso­bi­ście w kwe­stii Makia­wela zaj­muję sta­no­wi­sko dia­me­tral­nie odmienne od autora książki (o czym sze­rzej – na końcu arty­kułu). Czy­taj dalej Makia­we­lizm na nowo odczy­tany – recen­zja z książki Romu­alda Pie­kar­skiego i wła­sne na jej temat refleksje

Zakamarki Erosa - o sokratejskich relacjach między mężczyznami

Sprawa rze­ko­mych skłon­no­ści homo­sek­su­al­nych wiel­kich grec­kich filo­zo­fów Sokra­tesa, Pla­tona czy Ary­sto­te­lesa obro­sła już legen­dami. Wła­ściwe zro­zu­mie­nie tej kwe­stii sta­nie się jed­nak dla nas moż­liwe, gdy zdamy sobie sprawę z prze­pa­ści jaka dzieli kul­turę grecką od chrze­ści­jań­skiej w odnie­sie­niu do tak sub­tel­nej kwe­stii jak Eros - miło­ści i rela­cji sek­su­al­nych. Czy­taj dalej Zaka­marki Erosa - o sokra­tej­skich rela­cjach mię­dzy mężczyznami

Sprawa Sokratesa - czyli o prymacie spraw publicznych nad prywatnymi

Gdy roz­ma­wia­łem kie­dyś z kole­żanką powie­działa mi, że inte­lek­tu­al­nym wzo­rem jest dla niej kli­mat kawiarni arty­stycz­nej, w któ­rej dys­ku­tuje się zawzię­cie o sztuce i o filo­zo­fii. Czy­taj dalej Sprawa Sokra­tesa - czyli o pry­ma­cie spraw publicz­nych nad prywatnymi