O stronie

Drogi Czy­tel­niku

Odwie­dzana przez Cie­bie strona autor­ska zawiera arty­kuły publi­ko­wane na prze­strzeni ostat­nich kilku lat w roz­ma­itych „miej­scach” w for­mie elek­tro­nicz­nej bądź dru­ko­wa­nej. Znaj­dują się wśród nich drobne tek­sty publi­cy­styczne o tema­tyce doraź­nej – publi­ko­wane na forach inter­ne­to­wych; są jed­nak także tek­sty dłuż­sze i poważ­niej­sze publi­ko­wane w pismach perio­dycz­nych bądź wydaw­nic­twach zwar­tych, nauko­wych bądź będą­cych mate­ria­łami pokonferencyjnymi.

Z uwagi na dość sze­roki zakres swo­ich zain­te­re­so­wań sta­ną­łem przed wyzwa­niem aby publi­ko­wany tu i ówdzie mate­riał zebrać i upo­rząd­ko­wać – stąd pomysł strony www. Czy­tel­ni­kowi pozo­sta­wiam osąd czy z zapre­zen­to­wa­nej publi­cy­styki wyła­nia się spójne sta­no­wi­sko, spójna wizja świata. Mam nadzieję, że mimo wszystko tak.

I tak pod­strona histo­ria idei i współ­cze­sne prze­miany cywi­li­za­cyjne, zawiera tek­sty i eseje naj­bar­dziej zasad­ni­cze o tema­tyce filo­zo­ficz­nej i socjo­lo­gicz­nej. Arty­ku­łom przy­świeca zamysł, aby naświe­tlić kon­dy­cję cywi­li­za­cji zachod­niej u progu XXI wieku. Znajdą się tu tek­sty o glo­ba­li­za­cji, pono­wo­cze­sno­ści, tren­dach roz­woju gospo­darki post­in­du­strial­nej, a także prze­mia­nach oby­cza­jo­wych doko­nu­ją­cych się we współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwie czy antro­po­lo­gii płci. W zało­że­niu arty­ku­łom przy­świeca nie­tz­sche­ań­ska zaduma nad kry­zy­sem zachod­niej kultury.

Na pod­stro­nie mito­lo­gia poli­tyczna i pol­ska racja stanu znaj­dują się arty­kuły o tema­tyce poli­tycz­nej, choć lepiej byłoby napi­sać „meta­po­li­tycz­nej” - odpo­wia­da­ją­cej uwa­run­ko­wa­niom życia publicz­nego w naszym kraju. Tek­stom przy­świeca idea stań­czy­kow­skiej demi­to­lo­gi­za­cji zja­wisk celowo wyol­brzy­mia­nych przez pol­skie media, pre­zen­to­wa­nych przez nie w for­mie „traum naro­do­wych” wobec któ­rych trzeba zacho­wać nie­zbędny respekt i sza­cu­nek naj­le­piej w pozy­cji klę­czą­cej. Czy w pol­skiej poli­tyce początku XXI wieku jest jesz­cze miej­sce na chłodną i bez­na­miętną kal­ku­la­cję w opar­ciu o kanony reali­zmu politycznego?

Pod­strona Gdy­nia, toż­sa­mość lokalna i kwe­stie mor­skie – odwo­łuje się do kon­tek­stu lokal­nego, a także eko­no­micz­nego zwią­za­nego z gospo­darką morką. Z poziomu lokal­nego można bowiem obser­wo­wać kon­se­kwen­cje tren­dów glo­bal­nych. Bli­ska auto­rowi Gdy­nia jest mia­stem, w któ­rym jak w soczewce sku­piają się prze­obra­że­nia cywi­li­za­cyjne obecne na całym świe­cie - trans­for­ma­cja spo­łe­czeń­stwa indu­strial­nego w spo­łe­czeń­stwo post­in­du­strialne. Lokal­ność to także zaciszne miej­sce, gdzie obecne są jesz­cze dawne cnoty i wzory war­to­ści, które należy chro­nić przed hura­ga­nami glo­bal­nego kapi­ta­li­zmu wraz z sze­rzą­cymi się za jego pośred­nic­twem wiru­sami stan­da­ry­za­cji, ato­mi­zmu, konsumeryzmu.