O autorze

michal-graban

Michał Gra­ban uro­dził się 14 marca 1970 roku w Gdyni, w któ­rej mieszka do dzi­siaj. Po ukoń­cze­niu szkoły śred­niej zdo­był wykształ­ce­nie wyż­sze na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim w ramach dwóch fakul­te­tów stu­diów:  kie­runku Poli­to­lo­gia na Wydziale Nauk Spo­łecz­nych oraz kie­runku Eko­no­mika Przed­się­biorstw na Wydziale Zarzą­dza­nia. Oba fakul­tety ukoń­czył obroną prac magi­ster­skich w 1997 roku.

Na czas edu­ka­cji (szkoła śred­nia, stu­dia wyż­sze i póź­niej) przy­pada także jego skłon­ność do odda­wa­nia się roz­ma­itym pasjom – od gra­nia w zespole heavy meta­lo­wym (1986-1991), przez aktyw­ność poli­tyczną (1993-1998), po krótki pobyt w zako­nie domi­ni­ka­nów (2003). W tym cza­sie for­mują się także jego zain­te­re­so­wa­nia naukowe – poczy­na­jąc od filo­zo­fii poli­tyki a koń­cząc na współ­cze­snych prze­obra­że­niach cywi­li­za­cyj­nych. Zatrud­nie­nie w insty­tu­cjach samo­rzą­do­wych Trój­mia­sta skut­kuje zain­te­re­so­wa­niem pro­ble­ma­tyką toż­sa­mo­ści lokal­nej i gospo­darki mor­skiej. Wespół ze śro­do­wi­skiem gdań­skich filo­zo­fów zakłada także Sto­wa­rzy­sze­nie Edukacyjno-Naukowego im. Pawła Włod­ko­wica w 1999 roku. Sto­wa­rzy­sze­nie orga­ni­zuje ogól­no­na­ro­dowe kon­fe­ren­cje oraz odczyty w Trój­mie­ście. Ich pokło­siem jest m. in. publi­ka­cja książki pt. „Glo­ba­li­za­cja i my. Toż­sa­mość lokalna wobec tren­dów glo­bal­nych”,  Kra­ków 2003, któ­rej Michał Gra­ban jest współ­re­dak­to­rem. Jest także sta­łym uczest­ni­kiem Sym­po­zjo­nów Euro­pej­skich orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie w Kotli­nie Kłodz­kiej z ini­cja­tywy enfant ter­ri­ble pol­skiej pra­wicy -Toma­sza Gabisia.

W maju 2012 roku obro­nił pracę dok­tor­ską na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, któ­rej pro­mo­to­rem był prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Na bazie roz­prawy wydał książkę pt: „Gdy­nia wobec prze­obra­żeń cywi­li­za­cyj­nych XXXXI wieku. Ewo­lu­cja czyn­ni­ków roz­wo­jo­wych mia­sta”, Gdy­nia 2012. Od 2020 roku jest wykła­dowcą aka­de­mic­kim. Publi­ko­wał w Arca­nach, Stań­czyku, Prze­glą­dzie Poli­tycz­nym,  Myśl.pl. i Myśli Pol­skiej. Stale jest obecny także na www.konserwatyzm.pl  Tema­tyka jego arty­ku­łów oscy­luje wokół histo­rii idei, filo­zo­fii poli­tyki, pono­wo­cze­sno­ści, antro­po­lo­gii płci, glo­ba­li­za­cji, toż­sa­mo­ści lokal­nej Gdyni i gospo­darki mor­skiej. Swoje poglądy i sta­no­wi­sko filo­zo­ficzne okre­śla jako post­kon­ser­wa­tywne. To taka pra­wi­cowa odmiana post­mo­der­ni­zmu – kie­runku nie­jed­no­znacz­nego i eklek­tycz­nego  …..podob­nie jak całe jego życie.