Kto naprawdę rządzi Polską ? Ukryta moc władzy symbolicznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że spra­wu­jąca aktu­al­nie wła­dzę w Pol­sce for­ma­cja libe­ralna zacho­wuje się w taki spo­sób jakby jej nie było. W tej sytu­acji znacz­nie bar­dziej odczu­walna jest obec­ność opo­zy­cji, która zwłasz­cza od okresu kata­strofy smo­leń­skiej, spra­wuje coś w rodzaju rządu dusz nad Pola­kami. Czy­taj dalej Kto naprawdę rzą­dzi Pol­ską ? Ukryta moc wła­dzy symbolicznej

Katharsis i polityka – o wzajemnych zależnościach spraw doczesnych i ostatecznych w Polsce

Inter­pre­ta­cję ostat­nich wyda­rzeń poli­tycz­nych kraju doko­nu­ją­cych się na bazie kata­strofy smo­leń­skiej i jej remi­ni­scen­cji w postaci zamie­szek wokół krzyża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu można doko­ny­wać przez pry­zmat wza­jem­nych zależ­no­ści sfery sacrum i pro­fa­num, bie­żą­cej poli­tyki i spraw osta­tecz­nych.  Czy­taj dalej Kathar­sis i poli­tyka – o wza­jem­nych zależ­no­ściach spraw docze­snych i osta­tecz­nych w Polsce

O polskim cierpiętnictwie narodowym raz jeszcze

Po upły­wie kliku mie­sięcy od tra­ge­dii smo­leń­skiej można spoj­rzeć na to wyda­rze­nie bar­dziej obiek­tyw­nie, na chłodno, z więk­szym dystan­sem, pozwa­la­jąc też sobie na odważ­niej­sze sfor­mu­ło­wa­nia, które nie ucho­dzi­łyby w okre­sie żałoby. Poniż­sze, stały się dla mnie oka­zją do wypo­wie­dze­nia kwe­stii bar­dziej ogól­nych doty­czą­cych pol­skiego cha­rak­teru naro­do­wego. Czy­taj dalej O pol­skim cier­pięt­nic­twie naro­do­wym raz jeszcze

Pomiędzy posługą polityka a kapłana - echa sprawy arcybiskupa Stanisława Wielgusa

Sprawa obec­nego kry­zysu w Kościele jest poważ­niej­sza niż się nam wydaje. To nie tylko kwe­stia oczysz­cze­nia Kościoła, zmu­sze­nia go do odważ­nego roz­li­cze­nia się z wła­sną prze­szło­ścią, by wię­cej „nie zamia­tał już wła­snych bru­dów pod dywan” – jak to obra­zowo mówią przed­sta­wi­ciele mediów. Czy­taj dalej Pomię­dzy posługą poli­tyka a kapłana - echa sprawy arcy­bi­skupa Sta­ni­sława Wielgusa