O polskim cierpiętnictwie narodowym raz jeszcze

Po upły­wie kliku mie­sięcy od tra­ge­dii smo­leń­skiej można spoj­rzeć na to wyda­rze­nie bar­dziej obiek­tyw­nie, na chłodno, z więk­szym dystan­sem, pozwa­la­jąc też sobie na odważ­niej­sze sfor­mu­ło­wa­nia, które nie ucho­dzi­łyby w okre­sie żałoby. Poniż­sze, stały się dla mnie oka­zją do wypo­wie­dze­nia kwe­stii bar­dziej ogól­nych doty­czą­cych pol­skiego cha­rak­teru naro­do­wego. Czy­taj dalej O pol­skim cier­pięt­nic­twie naro­do­wym raz jeszcze

Pomiędzy posługą polityka a kapłana - echa sprawy arcybiskupa Stanisława Wielgusa

Sprawa obec­nego kry­zysu w Kościele jest poważ­niej­sza niż się nam wydaje. To nie tylko kwe­stia oczysz­cze­nia Kościoła, zmu­sze­nia go do odważ­nego roz­li­cze­nia się z wła­sną prze­szło­ścią, by wię­cej „nie zamia­tał już wła­snych bru­dów pod dywan” – jak to obra­zowo mówią przed­sta­wi­ciele mediów. Czy­taj dalej Pomię­dzy posługą poli­tyka a kapłana - echa sprawy arcy­bi­skupa Sta­ni­sława Wielgusa