Kryzys w Kościele

W roz­wa­ża­niach doty­czą­cych współ­cze­snego kry­zysu w Kościele oso­bi­ście naj­bliż­sze mi są te wątki, które kry­zys ów wiążą z ogól­nym obni­że­niem wyma­gań sta­wia­nych współ­cze­snemu czło­wie­kowi, roz­luź­nie­niem oby­cza­jo­wym oraz zastą­pie­niem Kościoła suro­wego Kościo­łem łagod­nym. Czy­taj dalej Kry­zys w Kościele

Solidarność” w perspektywie historiozoficznej - refleksje z pobytu w ECS.

Odwie­dzi­łem ostat­nio Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku. Kie­ru­jąc się od Dworca Głów­nego w stronę Stoczni Gdań­skiej moją uwagę przy­cią­gnęła gigan­tyczna zardze­wiała bla­cha – to wła­śnie fasada gma­chu ECS. Czy­taj dalej Soli­dar­ność” w per­spek­ty­wie histo­rio­zo­ficz­nej - reflek­sje z pobytu w ECS.

Konserwatywne enklawy i demoliberalny walec

W dzi­siej­szych cza­sach kraje, które wybrały sobie ścieżkę roz­woju odmienną od domi­nu­ją­cego na Zacho­dzie modelu demo­kra­cji libe­ral­nej mają cięż­kie życie. Muszą się zma­gać z nie­przy­chyl­nym wer­dyk­tem mię­dzy­na­ro­do­wej opi­nii publicz­nej, która pięt­nuje te kraje niczym jakiś zło­czyń­ców. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tywne enklawy i demo­li­be­ralny walec

UE czy Imperium Europejskie ? - dylematy postkonserwatywne

Spore zamie­sza­nie wywo­łuje reflek­sja post­kon­ser­wa­tywna w tra­dy­cyj­nych śro­do­wi­skach kon­ser­wa­tyw­nych. Została ona sfor­mu­ło­wana poprzez prze­war­to­ścio­wa­nie kano­nów myśli kon­ser­wa­tyw­nej. Czy­taj dalej UE czy Impe­rium Euro­pej­skie ? - dyle­maty postkonserwatywne

KNP jako „anty-PiS”

Wyobraźmy sobie, że po przy­szło­rocz­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych powstaje sytu­acja, w któ­rej zwy­cięzca wybo­rów Prawo i Spra­wie­dli­wość szuka koali­cjanta do wspól­nych rzą­dów. W par­la­men­cie jest także repre­zen­ta­cja nowej par­tii Kon­gresu Nowej Pra­wicy Janu­sza Korwin-Mikkego. Czy­taj dalej KNP jako „anty-PiS”

Autonomia Marszów Niepodległości wobec presji dyktatu smoleńskiego

Cho­ciaż nie uwa­żam się za naro­dowca, jestem w sta­nie dostrzec coś pozy­tyw­nego w idei kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska naro­do­wego wokół orga­ni­za­cji Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści w Pol­sce. Prze­świad­cze­nia takiego nabra­łem obser­wu­jąc wrzawę jaka wybu­chła wokół wyda­rzeń 11 listo­pada 2011 w War­sza­wie. Czy­taj dalej Auto­no­mia Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści wobec pre­sji dyk­tatu smoleńskiego

Kto powinien nas chronić przed samym sobą ? Artykuł z okazji pierwszej rocznicy smoleńskiej.

Trudno nie dostrzec absurdu w odbio­rze kata­strofy smo­leń­skiej przez media, poli­ty­ków i tzw. zwy­kłych oby­wa­teli. Nawet sen­sowni ludzie, któ­rych znam oso­bi­ście, twier­dzą, że chyba coś musi być na rze­czy, skoro tak długo nie można dociec wszyst­kich przy­czyn kata­strofy. Czy­taj dalej Kto powi­nien nas chro­nić przed samym sobą ? Arty­kuł z oka­zji pierw­szej rocz­nicy smoleńskiej.