Autonomia Marszów Niepodległości wobec presji dyktatu smoleńskiego

Cho­ciaż nie uwa­żam się za naro­dowca, jestem w sta­nie dostrzec coś pozy­tyw­nego w idei kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska naro­do­wego wokół orga­ni­za­cji Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści w Pol­sce. Prze­świad­cze­nia takiego nabra­łem obser­wu­jąc wrzawę jaka wybu­chła wokół wyda­rzeń 11 listo­pada 2011 w War­sza­wie. Czy­taj dalej Auto­no­mia Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści wobec pre­sji dyk­tatu smoleńskiego

Kto powinien nas chronić przed samym sobą ? Artykuł z okazji pierwszej rocznicy smoleńskiej.

Trudno nie dostrzec absurdu w odbio­rze kata­strofy smo­leń­skiej przez media, poli­ty­ków i tzw. zwy­kłych oby­wa­teli. Nawet sen­sowni ludzie, któ­rych znam oso­bi­ście, twier­dzą, że chyba coś musi być na rze­czy, skoro tak długo nie można dociec wszyst­kich przy­czyn kata­strofy. Czy­taj dalej Kto powi­nien nas chro­nić przed samym sobą ? Arty­kuł z oka­zji pierw­szej rocz­nicy smoleńskiej.

Kto naprawdę rządzi Polską ? Ukryta moc władzy symbolicznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że spra­wu­jąca aktu­al­nie wła­dzę w Pol­sce for­ma­cja libe­ralna zacho­wuje się w taki spo­sób jakby jej nie było. W tej sytu­acji znacz­nie bar­dziej odczu­walna jest obec­ność opo­zy­cji, która zwłasz­cza od okresu kata­strofy smo­leń­skiej, spra­wuje coś w rodzaju rządu dusz nad Pola­kami. Czy­taj dalej Kto naprawdę rzą­dzi Pol­ską ? Ukryta moc wła­dzy symbolicznej

Katharsis i polityka – o wzajemnych zależnościach spraw doczesnych i ostatecznych w Polsce

Inter­pre­ta­cję ostat­nich wyda­rzeń poli­tycz­nych kraju doko­nu­ją­cych się na bazie kata­strofy smo­leń­skiej i jej remi­ni­scen­cji w postaci zamie­szek wokół krzyża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu można doko­ny­wać przez pry­zmat wza­jem­nych zależ­no­ści sfery sacrum i pro­fa­num, bie­żą­cej poli­tyki i spraw osta­tecz­nych.  Czy­taj dalej Kathar­sis i poli­tyka – o wza­jem­nych zależ­no­ściach spraw docze­snych i osta­tecz­nych w Polsce

O polskim cierpiętnictwie narodowym raz jeszcze

Po upły­wie kliku mie­sięcy od tra­ge­dii smo­leń­skiej można spoj­rzeć na to wyda­rze­nie bar­dziej obiek­tyw­nie, na chłodno, z więk­szym dystan­sem, pozwa­la­jąc też sobie na odważ­niej­sze sfor­mu­ło­wa­nia, które nie ucho­dzi­łyby w okre­sie żałoby. Poniż­sze, stały się dla mnie oka­zją do wypo­wie­dze­nia kwe­stii bar­dziej ogól­nych doty­czą­cych pol­skiego cha­rak­teru naro­do­wego. Czy­taj dalej O pol­skim cier­pięt­nic­twie naro­do­wym raz jeszcze

Pomiędzy posługą polityka a kapłana - echa sprawy arcybiskupa Stanisława Wielgusa

Sprawa obec­nego kry­zysu w Kościele jest poważ­niej­sza niż się nam wydaje. To nie tylko kwe­stia oczysz­cze­nia Kościoła, zmu­sze­nia go do odważ­nego roz­li­cze­nia się z wła­sną prze­szło­ścią, by wię­cej „nie zamia­tał już wła­snych bru­dów pod dywan” – jak to obra­zowo mówią przed­sta­wi­ciele mediów. Czy­taj dalej Pomię­dzy posługą poli­tyka a kapłana - echa sprawy arcy­bi­skupa Sta­ni­sława Wielgusa