Solidarność” w perspektywie historiozoficznej - refleksje z pobytu w ECS.

Odwie­dzi­łem ostat­nio Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku. Kie­ru­jąc się od Dworca Głów­nego w stronę Stoczni Gdań­skiej moją uwagę przy­cią­gnęła gigan­tyczna zardze­wiała bla­cha – to wła­śnie fasada gma­chu ECS. Czy­taj dalej Soli­dar­ność” w per­spek­ty­wie histo­rio­zo­ficz­nej - reflek­sje z pobytu w ECS.

Konserwatywne enklawy i demoliberalny walec

W dzi­siej­szych cza­sach kraje, które wybrały sobie ścieżkę roz­woju odmienną od domi­nu­ją­cego na Zacho­dzie modelu demo­kra­cji libe­ral­nej mają cięż­kie życie. Muszą się zma­gać z nie­przy­chyl­nym wer­dyk­tem mię­dzy­na­ro­do­wej opi­nii publicz­nej, która pięt­nuje te kraje niczym jakiś zło­czyń­ców. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tywne enklawy i demo­li­be­ralny walec

UE czy Imperium Europejskie ? - dylematy postkonserwatywne

Spore zamie­sza­nie wywo­łuje reflek­sja post­kon­ser­wa­tywna w tra­dy­cyj­nych śro­do­wi­skach kon­ser­wa­tyw­nych. Została ona sfor­mu­ło­wana poprzez prze­war­to­ścio­wa­nie kano­nów myśli kon­ser­wa­tyw­nej. Czy­taj dalej UE czy Impe­rium Euro­pej­skie ? - dyle­maty postkonserwatywne

KNP jako „anty-PiS”

Wyobraźmy sobie, że po przy­szło­rocz­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych powstaje sytu­acja, w któ­rej zwy­cięzca wybo­rów Prawo i Spra­wie­dli­wość szuka koali­cjanta do wspól­nych rzą­dów. W par­la­men­cie jest także repre­zen­ta­cja nowej par­tii Kon­gresu Nowej Pra­wicy Janu­sza Korwin-Mikkego. Czy­taj dalej KNP jako „anty-PiS”

Autonomia Marszów Niepodległości wobec presji dyktatu smoleńskiego

Cho­ciaż nie uwa­żam się za naro­dowca, jestem w sta­nie dostrzec coś pozy­tyw­nego w idei kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska naro­do­wego wokół orga­ni­za­cji Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści w Pol­sce. Prze­świad­cze­nia takiego nabra­łem obser­wu­jąc wrzawę jaka wybu­chła wokół wyda­rzeń 11 listo­pada 2011 w War­sza­wie. Czy­taj dalej Auto­no­mia Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści wobec pre­sji dyk­tatu smoleńskiego

Kto powinien nas chronić przed samym sobą ? Artykuł z okazji pierwszej rocznicy smoleńskiej.

Trudno nie dostrzec absurdu w odbio­rze kata­strofy smo­leń­skiej przez media, poli­ty­ków i tzw. zwy­kłych oby­wa­teli. Nawet sen­sowni ludzie, któ­rych znam oso­bi­ście, twier­dzą, że chyba coś musi być na rze­czy, skoro tak długo nie można dociec wszyst­kich przy­czyn kata­strofy. Czy­taj dalej Kto powi­nien nas chro­nić przed samym sobą ? Arty­kuł z oka­zji pierw­szej rocz­nicy smoleńskiej.

Kto naprawdę rządzi Polską ? Ukryta moc władzy symbolicznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że spra­wu­jąca aktu­al­nie wła­dzę w Pol­sce for­ma­cja libe­ralna zacho­wuje się w taki spo­sób jakby jej nie było. W tej sytu­acji znacz­nie bar­dziej odczu­walna jest obec­ność opo­zy­cji, która zwłasz­cza od okresu kata­strofy smo­leń­skiej, spra­wuje coś w rodzaju rządu dusz nad Pola­kami. Czy­taj dalej Kto naprawdę rzą­dzi Pol­ską ? Ukryta moc wła­dzy symbolicznej

Katharsis i polityka – o wzajemnych zależnościach spraw doczesnych i ostatecznych w Polsce

Inter­pre­ta­cję ostat­nich wyda­rzeń poli­tycz­nych kraju doko­nu­ją­cych się na bazie kata­strofy smo­leń­skiej i jej remi­ni­scen­cji w postaci zamie­szek wokół krzyża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu można doko­ny­wać przez pry­zmat wza­jem­nych zależ­no­ści sfery sacrum i pro­fa­num, bie­żą­cej poli­tyki i spraw osta­tecz­nych.  Czy­taj dalej Kathar­sis i poli­tyka – o wza­jem­nych zależ­no­ściach spraw docze­snych i osta­tecz­nych w Polsce