Prawica w Platformie

Tytuł poniż­szego arty­kułu nie­któ­rych może zadzi­wić, nie­któ­rych zaszo­ko­wać. Jest bowiem fak­tem nie­za­prze­czal­nym a dla spo­łe­czeń­stwa nie­zro­zu­mia­łym, że są w Pol­sce osoby i śro­do­wi­ska o cha­rak­te­rze pra­wi­co­wym, które z jakiś, nie do końca zro­zu­mia­łych powo­dów swój byt poli­tyczny wiążą z Plat­formą Oby­wa­tel­ską. Czy­taj dalej Pra­wica w Platformie

Od rockendrollowca …..do konserwatysty

Arty­kuł niniej­szy będzie mieć cha­rak­ter auto­bio­gra­ficzny. Pokaże on sche­mat mej drogi życio­wej z wyka­za­niem jego wąt­ków uni­wer­sal­nych. W zespole heavy­me­ta­lo­wym gra­łem w latach 1986-1991, a nasza muzyka wyra­żała bunt znie­wo­lo­nej epoki. Czy­taj dalej Od roc­ken­drol­lowca …..do konserwatysty

Od reform do gry na słowa - przeobrażenie w sposobie sprawowania władzy w Polsce

Kiedy przy­gląda się współ­cze­snej sce­nie poli­tycz­nej w naszym kraju docho­dzi się do wnio­sku, że pro­ces spra­wo­wa­nia wła­dzy odbywa się tu głów­nie na pod­łożu seman­tycz­nym czyli słowno-językowym. Czy­taj dalej Od reform do gry na słowa - prze­obra­że­nie w spo­so­bie spra­wo­wa­nia wła­dzy w Polsce

Szarpnięcie cugli” - rzecz o pisowskiej strategii politycznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że pol­ska opo­zy­cja nie ma cha­rak­teru pra­wi­co­wego, choć za taką się powszech­nie uważa. „Praw­dziwi patrioci” z PiS-u odwo­łują się bowiem do tra­dy­cji lewicy nie­pod­le­gło­ścio­wej repre­zen­to­wa­nej nie­gdyś przez obóz Józefa Pił­sud­skiego i PPS. Czy­taj dalej Szarp­nię­cie cugli” - rzecz o pisow­skiej stra­te­gii politycznej

Czy moralność jest kwestą publiczną czy prywatną?

Do czę­sto powra­ca­ją­cych opi­nii for­mu­ło­wa­nych w naszym życiu publicz­nym należy ta, że kwe­stie war­to­ści moral­nych są pry­watną sprawą oby­wa­tela. Zgod­nie z ich uza­sad­nie­niem pań­stwo za pośred­nic­twem swo­ich try­bu­na­łów nie powinno admi­ni­stro­wać naszymi sumie­niami, a takie zabiegi wcze­śniej czy póź­niej zdra­dzają powi­no­wac­two z pań­stwami auto­ry­tar­nymi, by nie rzec tota­li­tar­nymi. Czy­taj dalej Czy moral­ność jest kwe­stą publiczną czy prywatną?

Katastrofa Smoleńska okiem politycznego realisty  – artykuł z okazji piątej rocznicy „pięknego samobójstwa”

 

 W spra­wie kata­strofy smo­leń­skiej wszystko było dla mnie jasne już od samego początku, gdy tylko pierw­szy raz usły­sza­łem o tym zda­rze­niu. Kolejne dni, kolejne mie­siące, kolejne lata jedy­nie potwier­dzały moje pier­wotne przy­pusz­cze­nia. Czy­taj dalej Kata­strofa Smo­leń­ska okiem poli­tycz­nego reali­sty  – arty­kuł z oka­zji pią­tej rocz­nicy „pięk­nego samobójstwa”

Pomiędzy prawdą a autoironią - paradygmat „rzeczywistości prawdziwej” w myśli konserwatywnej

Będziemy zatem pytać o „rze­czy­wi­stość praw­dziwą”. Więk­szość tra­dy­cyj­nych kon­ser­wa­ty­stów nie pod­cho­dzi do tej idei z dystan­sem. Prze­cież cho­dzi o nic innego jak o prawdę, a dla prawdy nie ma kom­pro­misu. Czy­taj dalej Pomię­dzy prawdą a auto­iro­nią - para­dyg­mat „rze­czy­wi­sto­ści praw­dzi­wej” w myśli konserwatywnej

O prawicę gospodarczą ! - refleksje na marginesie wydarzeń w sektorze węglowym

Zgod­nie z powszech­nie przy­jętą opi­nią przez pra­wi­cowy pro­gram w gospo­darce rozu­mie się libe­ra­lizm gospo­dar­czy czyli dok­trynę sto­jącą na straży pań­stwa mini­mum. W zasa­dzie z tezą tą można by się zgo­dzić jed­nakże pod pew­nymi warun­kami. Czy­taj dalej O pra­wicę gospo­dar­czą ! - reflek­sje na mar­gi­ne­sie wyda­rzeń w sek­to­rze węglowym

O Imperium Europejskim raz jeszcze - omówienie książki Davida Engelsa

W ostat­nim nume­rze Prze­glądu Poli­tycz­nego uka­zała się cie­kawa dys­ku­sja wokół książki bel­gij­skiego histo­ryka Davida Engelsa, któ­rej pol­ski tytuł brzmi: „Schy­łek. Kry­zys Unii Euro­pej­skiej a upa­dek Repu­bliki Rzym­skiej”. Czy­taj dalej O Impe­rium Euro­pej­skim raz jesz­cze - omó­wie­nie książki Davida Engelsa

O prawicę polityczną

Zwy­kło się uwa­żać, iż podział spek­trum poli­tycz­nego wokół kry­te­rium lewica-prawica składa się z dwóch punk­tów odnie­sie­nia – świa­to­po­glą­do­wego oraz gospo­dar­czego. O ile w skład pierw­szego wcho­dzą takie zagad­nie­nia jak sto­su­nek do Kościoła, do rodziny, kwe­stie oby­cza­jowe itp., o tyle w skład dru­giego wcho­dzi kwe­stia zwią­zana z odpo­wie­dzią na pyta­nie: ile pań­stwa w gospo­darce ? Czy­taj dalej O pra­wicę polityczną