O rock and rollu, Totarcie i bałwochwalstwie

Wielki Post dobiega końca. Pomię­dzy Wiel­kim Postem a kar­na­wa­łem jest zależ­ność podobna jak pomię­dzy byciem na serio a wygłu­pami. Stąd reflek­sje o tych odmia­nach dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, które nie są na serio i które będę opi­sy­wał w arty­kule towa­rzy­szą okre­som zadumy, gdyż czarne kon­tury lepiej widać na tle bia­łego. Czy­taj dalej O rock and rollu, Totar­cie i bałwochwalstwie

Suwerenność decyzyjna czy polityczne fobie? Ocena stanowiska prezydenta Dudy w sporze o Trybunał Konstytucyjny

Arty­ku­łem tym chcia­łem zabrać głos w spra­wie pochleb­nych opi­nii na temat sta­no­wi­ska pre­zy­denta Andrzeja Dudy w spo­rze wokół Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego wyra­żo­nych w arty­kule dra Pawła Bały i prof. Adama Wie­lom­skiego pt. „Kto jest obrońcą kon­sty­tu­cji?” , który uka­zał się w „Rzecz­po­spo­li­tej” 9 grud­nia 2015 r. Dodajmy, że sta­no­wi­sko zawarte w arty­kule zostało pozy­tyw­nie zaopi­nio­wane przez prof. Jacka Bar­ty­zela. Czy­taj dalej Suwe­ren­ność decy­zyjna czy poli­tyczne fobie? Ocena sta­no­wi­ska pre­zy­denta Dudy w spo­rze o Try­bu­nał Konstytucyjny

Więcej polityki, mniej obywatelskości !

Jedną z naj­czę­ściej powta­rza­nych opi­nii na temat pol­skiego życia publicz­nego można by stre­ścić w nośnej for­mule: wię­cej oby­wa­tel­sko­ści, mniej poli­tyki ! Co cie­kawe do hasła tego odwo­łują się zarówno przed­sta­wi­ciele pisow­skiej opo­zy­cji, jak i koali­cji rzą­do­wej PO-PSL. Czy­taj dalej Wię­cej poli­tyki, mniej obywatelskości !

Prawica w Platformie

Tytuł poniż­szego arty­kułu nie­któ­rych może zadzi­wić, nie­któ­rych zaszo­ko­wać. Jest bowiem fak­tem nie­za­prze­czal­nym a dla spo­łe­czeń­stwa nie­zro­zu­mia­łym, że są w Pol­sce osoby i śro­do­wi­ska o cha­rak­te­rze pra­wi­co­wym, które z jakiś, nie do końca zro­zu­mia­łych powo­dów swój byt poli­tyczny wiążą z Plat­formą Oby­wa­tel­ską. Czy­taj dalej Pra­wica w Platformie

Od rockendrollowca …..do konserwatysty

Arty­kuł niniej­szy będzie mieć cha­rak­ter auto­bio­gra­ficzny. Pokaże on sche­mat mej drogi życio­wej z wyka­za­niem jego wąt­ków uni­wer­sal­nych. W zespole heavy­me­ta­lo­wym gra­łem w latach 1986-1991, a nasza muzyka wyra­żała bunt znie­wo­lo­nej epoki. Czy­taj dalej Od roc­ken­drol­lowca …..do konserwatysty

Od reform do gry na słowa - przeobrażenie w sposobie sprawowania władzy w Polsce

Kiedy przy­gląda się współ­cze­snej sce­nie poli­tycz­nej w naszym kraju docho­dzi się do wnio­sku, że pro­ces spra­wo­wa­nia wła­dzy odbywa się tu głów­nie na pod­łożu seman­tycz­nym czyli słowno-językowym. Czy­taj dalej Od reform do gry na słowa - prze­obra­że­nie w spo­so­bie spra­wo­wa­nia wła­dzy w Polsce