Czym jest Unia Europejska? - analiza propozycji Jadwigi Staniszkis

Główne tezy ostat­nich ksią­żek Jadwigi Sta­nisz­kis wpi­sują się w kate­go­rie kry­zysu struk­tur decy­zyj­nych Unii Euro­pej­skiej wywo­ła­nych zmierz­chem hie­rar­chicz­nych i domi­na­cją sie­cio­wych rela­cji spo­łecz­nych cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się dużą zło­żo­no­ścią. Czy­taj dalej Czym jest Unia Euro­pej­ska? - ana­liza pro­po­zy­cji Jadwigi Staniszkis

Ponowoczesny kryzys i postkonserwatywna rekonstrukcja

Celem poniż­szego arty­kułu jest pre­zen­ta­cja współ­cze­snych prze­obra­żeń cywi­li­za­cyj­nych, które można wią­zać z kul­turą pono­wo­cze­sną. Prze­obra­że­niom tym pod­lega śro­do­wi­sko, w któ­rym żyjemy, zwłasz­cza struk­tury państw naro­do­wych pod­da­wane są sil­nym oddzia­ły­wa­niom sił ponadna­ro­do­wych. Czy­taj dalej Pono­wo­cze­sny kry­zys i post­kon­ser­wa­tywna rekonstrukcja

Ideowy szaleniec naprzeciw bezideowego społeczeństwa - o sprawie Andersa Breivika i kryzysie cywilizacji zachodniej

Toczący się w Oslo pro­ces w spra­wie zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych doko­na­nych w lipcu 2011 roku przez Andersa Bre­ivika na nowo sta­wia przed nami pyta­nie doty­czące kry­te­riów oceny tego nie­by­wa­łego wyda­rze­nia. Z odpo­wie­dzią na to pyta­nie powinny się zmie­rzyć zwłasz­cza śro­do­wi­ska opi­nio­twór­cze o cha­rak­te­rze kon­ser­wa­tyw­nym, jako że sprawca naj­bar­dziej krwa­wego zama­chu ter­ro­ry­stycz­nego w dzie­jach utoż­sa­mia się z pra­wicą i wiele wska­zuje na to, że ma pod­stawy by tak sądzić. Czy­taj dalej Ide­owy sza­le­niec naprze­ciw bez­i­de­owego spo­łe­czeń­stwa - o spra­wie Andersa Bre­ivika i kry­zy­sie cywi­li­za­cji zachodniej

Globalizacja jako chaos – kryzys władzy i jego skutki

Temat glo­ba­li­za­cji stal się bar­dzo modny w ostat­nich latach. Trudno się zresztą temu dzi­wić. Współ­cze­sne trendy roz­wo­jowe wiodą do bły­ska­wicz­nego kur­cze­nia się świata i sta­wiają czło­wieka wobec pro­ble­mów, z któ­rymi nigdy wcze­śniej nie musiał się bory­kać. Czy­taj dalej Glo­ba­li­za­cja jako chaos – kry­zys wła­dzy i jego skutki

Supremacja sił duchowych w cywilizacji łacińskiej

Docie­ka­nia doty­czące wza­jem­nych rela­cji pier­wiast­ków ducho­wych do pier­wiast­ków mate­rial­nych zaj­mują cen­tralne miej­sce  roz­wa­żań histo­rio­zo­ficz­nych Feliksa Konecz­nego. Dostrze­gamy je zarówno w wykładni pro­cesu dzie­jo­wego, roz­wa­ża­niach doty­czą­cych wol­no­ści, jak i w kon­cep­cjach roz­wią­zań ustro­jo­wych pro­pa­go­wa­nych przez autora. Czy­taj dalej Supre­ma­cja sił ducho­wych w cywi­li­za­cji łacińskiej