Czy Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk będzie mieć pozytywny wpływ dla Regionu Pomorskiego?

Pyta­nie o zwią­zek Kory­ta­rza Bałtyk-Adriatyk (KB-A) z roz­wo­jem gospo­dar­czym woje­wódz­twa pomor­skiego należy do reto­rycz­nych. To kory­tarz nakręca prze­cież roz­wój pomor­skiej gospo­darki mor­skiej. Czy­taj dalej Czy Kory­tarz Trans­por­towy Bałtyk-Adriatyk będzie mieć pozy­tywny wpływ dla Regionu Pomorskiego?

Od Popławskiego do Gdyni – rola endecji w umacnianiu dostępu do Bałtyku

W powszech­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej pro­gramy mor­skie II Rze­czy­po­spo­li­tej były wyłączną domeną obozu pił­sud­czy­kow­skiego, a zwłasz­cza sana­cyj­nego mini­stra Euge­niu­sza Kwiat­kow­skiego. Nie odbie­ra­jąc nic temu ostat­niemu z jego rze­czy­wi­stych osią­gnięć na odcinku mor­skim, należy jed­nak zwró­cić uwagę, że co naj­mniej rów­nie zasłu­żoną for­ma­cją poli­tyczną dla umac­nia­nia pol­skiego prawa do dostępu do Bał­tyku była Naro­dowa Demo­kra­cja. Czy­taj dalej Od Popław­skiego do Gdyni – rola ende­cji w umac­nia­niu dostępu do Bałtyku

Od miasta pracy do miasta zabawy - przeobrażenia tożsamości obywatelskiej Gdyni

Gdyby poku­sić się o zna­le­zie­nie jed­nego sche­matu, który wyja­śnia istotę prze­mian obyczajowo-cywilizacyjnych Gdyni to sche­mat ten wyra­żałby prze­obra­że­nie które doko­nuje się na linii spo­łe­czeń­stwo pracy - spo­łe­czeń­stwo kon­sump­cji bądź spo­łe­czeń­stwo zabawy. Czy­taj dalej Od mia­sta pracy do mia­sta zabawy - prze­obra­że­nia toż­sa­mo­ści oby­wa­tel­skiej Gdyni

O filozofii samorządu terytorialnego - w świetle globalnych wyzwań cywilizacyjnych oraz założeń myśli konserwatywnej

Przy­znam, że nieco zasmu­cił mnie tekst Krzysz­tofa Zagozdy „Samo­rządy ? 7 x NIE”. Zdzi­wi­łem się pro­mo­wa­niu idei anty-samorządowych na forum kon­ser­wa­tyw­nego por­talu inter­ne­to­wego. Czy­taj dalej O filo­zo­fii samo­rządu tery­to­rial­nego - w świe­tle glo­bal­nych wyzwań cywi­li­za­cyj­nych oraz zało­żeń myśli konserwatywnej

Czy „dwie wieże” staną się symbolem zmierzchu rybackich tradycji Gdyni?

Gdy­nia powsta­wała jako port rybacki na obsza­rze daw­nej wiej­skiej osady, któ­rej lud­ność od śre­dnio­wie­cza trud­niła się uprawą morza. Stąd dwie prze­kute ryby są obecne w her­bie mia­sta. Czy­taj dalej Czy „dwie wieże” staną się sym­bo­lem zmierz­chu rybac­kich tra­dy­cji Gdyni?

Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu regionalnej tożsamości

Okre­śle­nie istoty wpływu jaki wywiera szkol­nic­two wyż­sze w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia regio­nal­nej toż­sa­mo­ści wymaga pre­cy­zyj­nego upo­rząd­ko­wa­nia tematu. Należy upo­rać się z pew­nymi nie­po­ro­zu­mie­niami, które zwłasz­cza w ostat­nim cza­sie dość dobit­nie  dają o sobie znać. Czy­taj dalej Rola szkol­nic­twa wyż­szego w kształ­to­wa­niu regio­nal­nej tożsamości