Pomiędzy posługą polityka a kapłana - echa sprawy arcybiskupa Stanisława Wielgusa

Sprawa obec­nego kry­zysu w Kościele jest poważ­niej­sza niż się nam wydaje. To nie tylko kwe­stia oczysz­cze­nia Kościoła, zmu­sze­nia go do odważ­nego roz­li­cze­nia się z wła­sną prze­szło­ścią, by wię­cej „nie zamia­tał już wła­snych bru­dów pod dywan” – jak to obra­zowo mówią przed­sta­wi­ciele mediów. Czy­taj dalej Pomię­dzy posługą poli­tyka a kapłana - echa sprawy arcy­bi­skupa Sta­ni­sława Wielgusa

Globalizacja jako chaos – kryzys władzy i jego skutki

Temat glo­ba­li­za­cji stal się bar­dzo modny w ostat­nich latach. Trudno się zresztą temu dzi­wić. Współ­cze­sne trendy roz­wo­jowe wiodą do bły­ska­wicz­nego kur­cze­nia się świata i sta­wiają czło­wieka wobec pro­ble­mów, z któ­rymi nigdy wcze­śniej nie musiał się bory­kać. Czy­taj dalej Glo­ba­li­za­cja jako chaos – kry­zys wła­dzy i jego skutki

Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu regionalnej tożsamości

Okre­śle­nie istoty wpływu jaki wywiera szkol­nic­two wyż­sze w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia regio­nal­nej toż­sa­mo­ści wymaga pre­cy­zyj­nego upo­rząd­ko­wa­nia tematu. Należy upo­rać się z pew­nymi nie­po­ro­zu­mie­niami, które zwłasz­cza w ostat­nim cza­sie dość dobit­nie  dają o sobie znać. Czy­taj dalej Rola szkol­nic­twa wyż­szego w kształ­to­wa­niu regio­nal­nej tożsamości

Rola samorządu w koncepcji Feliksa Konecznego

Kon­cep­cja samo­rządu odgrywa nie­ba­ga­telną rolę w nauce o cywi­li­za­cji Feliksa Konecz­nego. Każdy poważ­niej­szy pro­blem roz­trzą­sany przez autora nie­za­leż­nie od tego czy doty­czy kwe­stii etycz­nych, prawno-ustrojowych, gospo­dar­czych czy histo­rio­zo­ficz­nych po bliż­szym roz­po­zna­niu oka­zuje się w jakiś spo­sób spo­krew­niony z sze­ro­ko­ro­zu­mianą ideą samo­rządu. Czy­taj dalej Rola samo­rządu w kon­cep­cji Feliksa Konecznego

Supremacja sił duchowych w cywilizacji łacińskiej

Docie­ka­nia doty­czące wza­jem­nych rela­cji pier­wiast­ków ducho­wych do pier­wiast­ków mate­rial­nych zaj­mują cen­tralne miej­sce  roz­wa­żań histo­rio­zo­ficz­nych Feliksa Konecz­nego. Dostrze­gamy je zarówno w wykładni pro­cesu dzie­jo­wego, roz­wa­ża­niach doty­czą­cych wol­no­ści, jak i w kon­cep­cjach roz­wią­zań ustro­jo­wych pro­pa­go­wa­nych przez autora. Czy­taj dalej Supre­ma­cja sił ducho­wych w cywi­li­za­cji łacińskiej