KNP jako „anty-PiS”

Wyobraźmy sobie, że po przy­szło­rocz­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych powstaje sytu­acja, w któ­rej zwy­cięzca wybo­rów Prawo i Spra­wie­dli­wość szuka koali­cjanta do wspól­nych rzą­dów. W par­la­men­cie jest także repre­zen­ta­cja nowej par­tii Kon­gresu Nowej Pra­wicy Janu­sza Korwin-Mikkego. Czy­taj dalej KNP jako „anty-PiS”

Ideowy szaleniec naprzeciw bezideowego społeczeństwa - o sprawie Andersa Breivika i kryzysie cywilizacji zachodniej

Toczący się w Oslo pro­ces w spra­wie zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych doko­na­nych w lipcu 2011 roku przez Andersa Bre­ivika na nowo sta­wia przed nami pyta­nie doty­czące kry­te­riów oceny tego nie­by­wa­łego wyda­rze­nia. Z odpo­wie­dzią na to pyta­nie powinny się zmie­rzyć zwłasz­cza śro­do­wi­ska opi­nio­twór­cze o cha­rak­te­rze kon­ser­wa­tyw­nym, jako że sprawca naj­bar­dziej krwa­wego zama­chu ter­ro­ry­stycz­nego w dzie­jach utoż­sa­mia się z pra­wicą i wiele wska­zuje na to, że ma pod­stawy by tak sądzić. Czy­taj dalej Ide­owy sza­le­niec naprze­ciw bez­i­de­owego spo­łe­czeń­stwa - o spra­wie Andersa Bre­ivika i kry­zy­sie cywi­li­za­cji zachodniej

Od miasta pracy do miasta zabawy - przeobrażenia tożsamości obywatelskiej Gdyni

Gdyby poku­sić się o zna­le­zie­nie jed­nego sche­matu, który wyja­śnia istotę prze­mian obyczajowo-cywilizacyjnych Gdyni to sche­mat ten wyra­żałby prze­obra­że­nie które doko­nuje się na linii spo­łe­czeń­stwo pracy - spo­łe­czeń­stwo kon­sump­cji bądź spo­łe­czeń­stwo zabawy. Czy­taj dalej Od mia­sta pracy do mia­sta zabawy - prze­obra­że­nia toż­sa­mo­ści oby­wa­tel­skiej Gdyni

Autonomia Marszów Niepodległości wobec presji dyktatu smoleńskiego

Cho­ciaż nie uwa­żam się za naro­dowca, jestem w sta­nie dostrzec coś pozy­tyw­nego w idei kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska naro­do­wego wokół orga­ni­za­cji Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści w Pol­sce. Prze­świad­cze­nia takiego nabra­łem obser­wu­jąc wrzawę jaka wybu­chła wokół wyda­rzeń 11 listo­pada 2011 w War­sza­wie. Czy­taj dalej Auto­no­mia Mar­szów Nie­pod­le­gło­ści wobec pre­sji dyk­tatu smoleńskiego

O filozofii samorządu terytorialnego - w świetle globalnych wyzwań cywilizacyjnych oraz założeń myśli konserwatywnej

Przy­znam, że nieco zasmu­cił mnie tekst Krzysz­tofa Zagozdy „Samo­rządy ? 7 x NIE”. Zdzi­wi­łem się pro­mo­wa­niu idei anty-samorządowych na forum kon­ser­wa­tyw­nego por­talu inter­ne­to­wego. Czy­taj dalej O filo­zo­fii samo­rządu tery­to­rial­nego - w świe­tle glo­bal­nych wyzwań cywi­li­za­cyj­nych oraz zało­żeń myśli konserwatywnej

Kto powinien nas chronić przed samym sobą ? Artykuł z okazji pierwszej rocznicy smoleńskiej.

Trudno nie dostrzec absurdu w odbio­rze kata­strofy smo­leń­skiej przez media, poli­ty­ków i tzw. zwy­kłych oby­wa­teli. Nawet sen­sowni ludzie, któ­rych znam oso­bi­ście, twier­dzą, że chyba coś musi być na rze­czy, skoro tak długo nie można dociec wszyst­kich przy­czyn kata­strofy. Czy­taj dalej Kto powi­nien nas chro­nić przed samym sobą ? Arty­kuł z oka­zji pierw­szej rocz­nicy smoleńskiej.

Kto naprawdę rządzi Polską ? Ukryta moc władzy symbolicznej

Tru­izmem jest twier­dze­nie, że spra­wu­jąca aktu­al­nie wła­dzę w Pol­sce for­ma­cja libe­ralna zacho­wuje się w taki spo­sób jakby jej nie było. W tej sytu­acji znacz­nie bar­dziej odczu­walna jest obec­ność opo­zy­cji, która zwłasz­cza od okresu kata­strofy smo­leń­skiej, spra­wuje coś w rodzaju rządu dusz nad Pola­kami. Czy­taj dalej Kto naprawdę rzą­dzi Pol­ską ? Ukryta moc wła­dzy symbolicznej