Wilk przestanie być groźny gdy udomowimy wilka…” czyli jak poradzić sobie ze strasznym PiS-em?

Spo­śród wielu dyle­ma­tów naszego życia publicz­nego wydaje się, iż przy­naj­mniej w ostat­nim cza­sie naj­więk­szą rolę odgrywa ten który doty­czy kwe­stii – jak pora­dzić sobie z PiS-em, tym nie lada pro­ble­mem, który strąca nam sen z powiek? Jak PiS poko­nać bądź przy­naj­mniej przy­ci­snąć do muru? Czy­taj dalej Wilk prze­sta­nie być groźny gdy udo­mo­wimy wilka…” czyli jak pora­dzić sobie ze strasz­nym PiS-em?

O rock and rollu, Totarcie i bałwochwalstwie

Wielki Post dobiega końca. Pomię­dzy Wiel­kim Postem a kar­na­wa­łem jest zależ­ność podobna jak pomię­dzy byciem na serio a wygłu­pami. Stąd reflek­sje o tych odmia­nach dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, które nie są na serio i które będę opi­sy­wał w arty­kule towa­rzy­szą okre­som zadumy, gdyż czarne kon­tury lepiej widać na tle bia­łego. Czy­taj dalej O rock and rollu, Totar­cie i bałwochwalstwie

Konserwatyzm wobec nurtu ponowoczesności – wzajemne relacje i zależności

Kon­ser­wa­tyzm a post­mo­der­nizm – zesta­wie­nie to jest chyba inte­lek­tu­al­nym wyzwa­niem. Na pierw­szy rzut oka oba nurty świa­to­po­glą­dowe dzieli prze­paść nie do prze­by­cia. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tyzm wobec nurtu pono­wo­cze­sno­ści – wza­jemne rela­cje i zależności

Suwerenność decyzyjna czy polityczne fobie? Ocena stanowiska prezydenta Dudy w sporze o Trybunał Konstytucyjny

Arty­ku­łem tym chcia­łem zabrać głos w spra­wie pochleb­nych opi­nii na temat sta­no­wi­ska pre­zy­denta Andrzeja Dudy w spo­rze wokół Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego wyra­żo­nych w arty­kule dra Pawła Bały i prof. Adama Wie­lom­skiego pt. „Kto jest obrońcą kon­sty­tu­cji?” , który uka­zał się w „Rzecz­po­spo­li­tej” 9 grud­nia 2015 r. Dodajmy, że sta­no­wi­sko zawarte w arty­kule zostało pozy­tyw­nie zaopi­nio­wane przez prof. Jacka Bar­ty­zela. Czy­taj dalej Suwe­ren­ność decy­zyjna czy poli­tyczne fobie? Ocena sta­no­wi­ska pre­zy­denta Dudy w spo­rze o Try­bu­nał Konstytucyjny

Więcej polityki, mniej obywatelskości !

Jedną z naj­czę­ściej powta­rza­nych opi­nii na temat pol­skiego życia publicz­nego można by stre­ścić w nośnej for­mule: wię­cej oby­wa­tel­sko­ści, mniej poli­tyki ! Co cie­kawe do hasła tego odwo­łują się zarówno przed­sta­wi­ciele pisow­skiej opo­zy­cji, jak i koali­cji rzą­do­wej PO-PSL. Czy­taj dalej Wię­cej poli­tyki, mniej obywatelskości !

Konserwatyzm – doktryna ludzi przegranych

Ludzie pra­wicy z reguły są ide­ali­stami, któ­rzy wyobra­żają sobie mityczny porzą­dek, do któ­rego dążą na wzór raju utra­co­nego. W podobny spo­sób wyobra­żają sobie ide­alną for­ma­cję pra­wi­cową o cha­rak­te­rze kon­ser­wa­tyw­nym, z którą chcie­liby zwią­zać swój los. Czy­taj dalej Kon­ser­wa­tyzm – dok­tryna ludzi przegranych

Makiawelizm na nowo odczytany – recenzja z książki Romualda Piekarskiego i własne na jej temat refleksje

Książka Romu­alda Pie­kar­skiego „Kon­cep­cja cnót poli­tycz­nych Machia­vel­lego na tle ele­men­tów kla­sycz­nej etyki cnót” (Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, Gdańsk 2009) to dzieło wybitne. I piszę to pomimo faktu, iż oso­bi­ście w kwe­stii Makia­wela zaj­muję sta­no­wi­sko dia­me­tral­nie odmienne od autora książki (o czym sze­rzej – na końcu arty­kułu). Czy­taj dalej Makia­we­lizm na nowo odczy­tany – recen­zja z książki Romu­alda Pie­kar­skiego i wła­sne na jej temat refleksje