Katastrofa Smoleńska okiem politycznego realisty  – artykuł z okazji piątej rocznicy „pięknego samobójstwa”

 

 W spra­wie kata­strofy smo­leń­skiej wszystko było dla mnie jasne już od samego początku, gdy tylko pierw­szy raz usły­sza­łem o tym zda­rze­niu. Kolejne dni, kolejne mie­siące, kolejne lata jedy­nie potwier­dzały moje pier­wotne przy­pusz­cze­nia. Czy­taj dalej Kata­strofa Smo­leń­ska okiem poli­tycz­nego reali­sty  – arty­kuł z oka­zji pią­tej rocz­nicy „pięk­nego samobójstwa”