Czy koncepcja „Międzymorza” rzeczywiście jest sprzeczna z polskim interesem narodowym?

Od jakie­goś już czasu w pra­wi­co­wych śro­do­wi­skach nasi­lają się ataki na kon­cep­cję „Mię­dzy­mo­rza” nazy­wa­nego też „Trój­mo­rzem”.  Ta mocno nagła­śniana przez kręgi rzą­dowe idea mia­łaby rze­komo sta­no­wić pro­ste roz­wi­nię­cie nie­gdy­siej­szych kon­cep­cji sana­cyj­nych i jagiel­loń­skich. W powyż­szym uję­ciu „Mię­dzy­mo­rze” ma być geo­po­li­tyczną atrapą przy pomocy któ­rej Stany Zjed­no­czone chcą nas skłó­cić z Rosją. Czy­taj dalej Czy kon­cep­cja „Mię­dzy­mo­rza” rze­czy­wi­ście jest sprzeczna z pol­skim inte­re­sem narodowym?

Ruch Młodej Polski. O zapomnianej karcie pomorskiej myśli politycznej

 

Gdyby chcieć w jed­nym zda­niu skwi­to­wać kli­mat poli­tyczny współ­cze­snego Pomo­rza nale­ża­łoby odwo­łać się do wszech­ogar­nia­ją­cego uczu­cia eufo­rii, że region ten posiada oby­wa­tel­ski cha­rak­ter i nie daje się ogłu­pić pro­pa­gan­dzie pły­ną­cej z War­szawy. Stąd przez oby­wa­tel­skość  rozu­mie się tu  sprze­ciw wobec ten­den­cji cen­tra­li­stycz­nych, a także kse­no­fo­bicz­nych i nacjo­na­li­stycz­nych pro­mie­niu­ją­cych za sprawą Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści. Czy­taj dalej Ruch Mło­dej Pol­ski. O zapo­mnia­nej kar­cie pomor­skiej myśli politycznej

Myślenie magiczne Polaków

Tydzień Wiel­kiej Żałoby Naro­do­wej na szczę­ście mamy już za sobą. Możemy ode­tchnąć z ulgą, powró­cić do pracy i do nor­mal­no­ści, pod warun­kiem, że pamię­tamy jesz­cze co to jest  nor­mal­ność. W życiu naszych roda­ków, a zwłasz­cza w prze­strzeni spo­łecz­nej tak wiel­kie zna­cze­nie ma wiara w magię, że zaczy­nam wąt­pić czy potra­fimy się jesz­cze otrzą­snąć z tego wię­zie­nia naszej wyobraźni i ima­gi­na­cji. Czy­taj dalej Myśle­nie magiczne Polaków

Zabójstwo Adamowicza w kontekście polskiej wojny plemiennej - wokół sensu wydarzeń tragicznych

Zabój­stwo Pawła Ada­mo­wi­cza doko­nane pod­czas 27-go finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy sta­nowi kolejną odsłonę wojny polsko-polskiej. Jak wia­domo jest to wojna bez­względna, która ma już wiele ofiar na swoim kon­cie by przy­to­czyć Bar­barę Blidę, Andrzeja Lep­pera, ofiary ataku na biuro posel­skie PIS w Łodzi z 2010 roku, ofiarę samo­spa­le­nia Pio­tra S. przed Pała­cem Kul­tury w War­sza­wie w paź­dzier­niku 2017 roku, nie mówiąc już o ofia­rach kata­strofy smo­leń­skiej. Nie­stety tra­ge­dia w Gdań­sku, podob­nie jak i tamte tra­giczne wyda­rze­nia - jesz­cze bar­dziej sce­men­tuje strony sporu i przy­czyni się do zaognie­nia uprze­dzeń. Czy­taj dalej Zabój­stwo Ada­mo­wi­cza w kon­tek­ście pol­skiej wojny ple­mien­nej - wokół sensu wyda­rzeń tragicznych

Miłosierdzie czy sprawiedliwość ? - roztrząsania wokół pożądanej reakcji na problemem pedofilii wśród księży

Arty­ku­łem tym chciał­bym się odnieść do zja­wi­ska wsty­dli­wego i trud­nego nie tylko dla Kościoła, ale i także dla ludzi pra­wicy, w pew­nym sen­sie godzą­cego bowiem w zasady kon­ser­wa­tyw­nego poglądu na świat. Media ze szcze­gól­nym nasi­le­niem dono­szą ostat­nio o skan­da­lach pedo­fil­skich, jakich mieli się dopu­ścić kapłani Kościoła Kato­lic­kiego na prze­ło­mie kil­ku­dzie­się­ciu lat. Czy­taj dalej Miło­sier­dzie czy spra­wie­dli­wość ? - roz­trzą­sa­nia wokół pożą­da­nej reak­cji na pro­ble­mem pedo­fi­lii wśród księży

Ci którzy cierpią i ci którzy rządzą światem - o paradoksach narodu wybranego

Nigdy mnie spe­cjal­nie nie pocią­gał pro­blem żydow­ski, podob­nie jak zagad­nie­nie wpływu Żydów na losy świata i to pomimo faktu, iż utoż­sa­miam się z nur­tem pra­wi­co­wym. Po pro­stu swoją pra­wi­co­wość wola­łem wypro­wa­dzać z pod­staw świa­to­po­glą­do­wych, ani­żeli etnicz­nych bądź raso­wych. Czy­taj dalej Ci któ­rzy cier­pią i ci któ­rzy rzą­dzą świa­tem - o para­dok­sach narodu wybranego

Dwa narody z kompleksami

Gorący temat rela­cji polsko-izraelskich zaognio­nych kon­tro­wer­syjną nowe­li­za­cją ustawy o IPN  wpro­wa­dza­jącą kary wię­zie­nia za przy­pi­sy­wa­nie pol­skiemu naro­dowi współ­od­po­wie­dzial­no­ści za Holo­kaust nie traci impetu, pomimo tego, że minęły już ponad dwa tygo­dnie od prze­gło­so­wa­nia wspo­mnia­nej nowe­li­za­cji. Czy­taj dalej Dwa narody z kompleksami

Mit lasu i jego katastrofa – o sierpniowej nawałnicy na Pomorzu i spustoszeniach dokonanych w sferze ducha

Choć minęło już tro­chę czasu, arty­ku­łem niniej­szym chciał­bym powró­cić do pamięt­nej nawał­nicy, która nawie­dziła kaszub­skie i kociew­skie wsie póź­nym wie­czo­rem 11 sierp­nia br. nisz­cząc w sumie nawet 30 tys. hek­ta­rów  dostęp­nego drze­wo­stanu, a także budynki i obiekty miesz­kalne. Cho­ciaż wyda­rze­nie to miało dale­ko­siężne reper­ku­sje mate­rialne prze­ana­li­zuję je w kate­go­riach ducho­wych sto­su­jąc meta­forę biblij­nego Arma­ge­donu.  Czy­taj dalej Mit lasu i jego kata­strofa – o sierp­nio­wej nawał­nicy na Pomo­rzu i spu­sto­sze­niach doko­na­nych w sfe­rze ducha

Lustracja a racja stanu Polski - o sprawie Ireneusza Jabłońskiego i jego uwikłania w bezpiekę

Nie jestem znawcą pro­ble­ma­tyki komu­ni­stycz­nych służb spe­cjal­nych, podob­nie jak nie spe­cjal­nie inte­re­suje mnie kwe­stia ich roli w naj­now­szej histo­rii Pol­ski. Nie trzeba być jed­nak w tej mate­rii fachow­cem by dostrzec pra­wi­dło­wo­ści rzą­dzące histo­rią tych struk­tur w naszym kraju. Czy­taj dalej Lustra­cja a racja stanu Pol­ski - o spra­wie Ire­ne­usza Jabłoń­skiego i jego uwi­kła­nia w bezpiekę

Czy Polska winna utracić dziewictwo?

Pol­ska akcja z bane­rem „Death Camps Were Nazi Ger­man” objeż­dża­ją­cym Europę wpi­suje się w pro­test prze­ciwko spo­ty­ka­nym w mediach zachod­nich okre­śle­niu „pol­skie obozy śmierci”. Zarówno ta akcja, jak i pro­jekt ustawy mają­cej na celu kara­nie (do trzech lat pozba­wie­nia wol­no­ści) za uży­cie sfor­mu­ło­wa­nia „pol­skie obozy śmierci” spo­ty­kają się z oczy­wi­stym popar­ciem Pola­ków. Czy­taj dalej Czy Pol­ska winna utra­cić dziewictwo?